fintech-tools

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op S&P Netherlands B.V. (hierna Söderberg & Partners). Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, neem dan contact op via:  

 

Adres: Söderberg & Partners 

Verrijn Stuartlaan 1F 

2288 EK Rijswijk   

Of via e-mail naar: secretariaat@soderbergpartners.nl. 

 

Söderberg & Partners neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen: 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen deze persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt. Hierbij werken wij conform de doelbinding. Wij verwerken alleen gegevens voor uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens in ieder geval voor de volgende doeleinden: 

 • Financiële dienstverlening; 
 • Gebruik en verbetering van de website; 
 • Nakoming wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels; 
 • Marketing en business development; 
 • Recruitment en sollicitaties;  
 • Deelname aan evenementen. 

Persoonsgegevens mogen door ons alleen worden verwerkt indien er een rechtsgrond bestaat. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgronden uit de AVG: 

 • Met uw toestemming; 
 • Om een overeenkomst uit te kunnen voeren; 
 • Indien dit wettelijk verplicht is; 
 • In verband met een gerechtvaardigd belang.  

 

 • U heeft recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt. Wij werken hierbij conform de dataminimalisatie. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Indien uit de wet blijkt dat er een bewaarplicht is of bepaalde bewaartermijnen gelden uit beroeps- of gedragsregels dan zullen wij ons houden aan deze termijnen. 
 • Indien de verwerking plaatsvindt op grond van uw toestemming heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.  
 • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Daarom zorgen wij voor een passende beveiliging door technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verwerking te beveiligen. 
 • Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens. Wij werken conform de wettelijke grondslag. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en indien van toepassing te verzoeken om rectificatie van de betreffende persoonsgegevens. Tevens is het mogelijk om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te laten wissen of te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen nagaan of wij op grond van de wet aan uw verzoek kunnen voldoen. Het is voor u ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mocht blijken dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat dit op basis van wettelijke gronden niet is toegestaan, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Het is onze missie om elke organisatie in Nederland en haar werknemers financieel vooruit te helpen en te beschermen. Door betrouwbaar en deskundig advies op een plezierige, meelevende, onafhankelijke en verfrissende wijze. Hierbij maken wij gebruik van persoonsgegevens. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid van de informatie waarmee wij werken. Daarom gaan wij aantoonbaar zorgvuldig en veilig om met persoonsgegevens. Wij bewaken de privacy evenals de veiligheid en het behoud van controle over uw gegevens. Söderberg & Partners verwerkt de (persoons)gegevens van eigen werknemers, werknemers van opdrachtgevers, werknemers opgenomen op polissen van opdrachtgevende verzekeraars, ketenpartners, leveranciers en sollicitanten. Wij doen dit vertrouwelijk en zorgvuldig, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Bescherming en veiligheid van persoonsgegevens is voor Söderberg & Partners van groot belang. Daarom hebben wij maatregelen getroffen van technische en organisatorische aard. Zodoende beveiligen wij ons tegen verlies van persoonsgegevens en tegen onbevoegde verwerking daarvan. 

Klanten kunnen erop rekenen dat bij Söderberg & Partners privacy en veiligheid prioriteit hebben. Het bewaken van de vertrouwelijkheid van communicatie is altijd een speerpunt geweest. In het huidige digitale tijdperk voelen we ons betrokken bij alles wat met deze onderwerpen te maken heeft. Wij zijn transparant over wat we met de gegevens van onze klanten doen, en waarom.  

De Privacyverklaring is een harde afspraak met onze klanten, waaraan wij ons houden. 

Voortdurende technologische ontwikkelingen zijn van invloed op privacy en veiligheid. De ambitie van Söderberg & Partners is om hierbij het belang en de wensen van de klant voorop te blijven stellen. Daar waar klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben, helpen wij hen met producten, diensten en voorlichting. In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk stellen om gegevens veilig te stellen. Deze privacyverklaring zal van tijd tot tijd gewijzigd worden.  

Mochten er ingrijpende wijzigingen plaatsvinden, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.  
 
Eventuele vragen, opmerkingen of meldingen inzake privacy kunt u richten aan: secretariaat@soderbergpartners.nl.

 

Versie: augustus 2020 

 

Laatste nieuws

 • 19-03-2019

  Söderberg & Partners versnelt expansie in Nederland met benoeming Roland Goldman

  • De Zweedse marktleider in pensioenadvies en zakelijke verzekeringen, Söderberg & Partners, heeft de voormalige CEO van Mandema & Partners, Roland Goldman, aangenomen bij Söderberg & Partners in Nederland.
  • Zijn rol zal zijn de dienstverlening in de zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland uit te breiden door meer Nederlandse ondernemingen aan te trekken die zullen toetreden tot de Söderberg & Partners groep.
 • 05-02-2019

  Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

  Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt.

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.