soderberg-web-07
05-01-2016

Maatregelen SZW per januari 2016

Het ministerie van Sociale Zaken publiceerde een overzicht van de maatregelen die per januari 2016 ingaan. Die maatregelen zijn het gevolg van een aantal wetten dat in 2015 is aangenomen om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren en er voor te zorgen dat werken meer gaat lonen. Hierna vindt u enkele onderdelen uit dat overzicht.

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert het ontslagrecht, het arbeidsrecht rond tijdelijke contracten en de WW. Sinds 1 januari 2015 gaat de Wwz gefaseerd in. Op 1 januari 2016 wordt het laatste deel van de wet van kracht.

 • WW: de maximale duur van de WW gaat tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 met een maand per kwartaal terug naar 24 maanden. De maximale duur is nu nog 38 maanden. Per 1 april 2016 gaat de duur naar 36 maanden, per 1 juli 35 maanden, etc.
 • WW-rechten: vanaf 1 januari 2016 geldt dat een werknemer de eerste 10 jaren een maand WW opbouwt per gewerkt jaar. Daarna voor elk gewerkt jaar een halve maand WW.
 • WGA-uitkering: de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering (uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) gaat stapsgewijs terug van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Ook de opbouw van het recht op een loongerelateerde WGA-uitkering verandert per 1 januari 2016 en verloopt hetzelfde als de opbouw van de WW.
 • IOW-uitkering: Met ingang van 1 januari 2016 gaat de IOW-uitkering (uitkering voor oudere werklozen) iets omhoog. Daardoor hoeven alleenstaande IOW-ers naast de IOW-uitkering niet ook nog een uitkering op basis van de Toeslagenwet aan te vragen.
 • IOAW-uitkering: Het recht op IOAW-uitkering (uitkering voor oudere arbeidsgehandicapte werklozen) wordt afgebouwd. Alleen werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 en op de eerste dag van de WW- of loongerelateerde WGA-uitkering 50 jaar en ouder zijn, komen in aanmerking voor deze uitkering.
 • Aanvulling WW in cao: Vanaf 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao afspraken maken over een privaat gefinancierde aanvulling op de werkloosheidsuitkering, die aansluit op de WW-uitkering.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Regelgeving belemmerde werkgevers om AOW-ers langer in dienst te houden. De Wet Doorwerken na AOW neemt deze belemmeringen voor een belangrijk deel weg.

 • Opzegtermijn: vanaf januari 2016 geldt voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer, een opzegtermijn van een maand.
 • Ketenbepaling: een werkgever mag ten hoogste zes tijdelijke contracten in een periode van maximaal vier jaar aangaan met een AOW-gerechtigde voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Alleen contracten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-leeftijd komen hiervoor in aanmerking.
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: vanaf januari 2016 geldt bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer een loondoorbetalingsplicht van maximaal dertien weken in plaats van twee jaar. Re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte wordt beperkt tot dertien weken. Verder vervallen enkele re-integratieverplichtingen voor de AOW-gerechtigde werknemer.
 • Recht op een Ziektewet-uitkering: zieke AOW-gerechtigde werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling van de werkgever krijgen recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal dertien weken. Dit is met name van belang voor AOW-gerechtigden die werken op basis van een uitzendovereenkomst en voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode. Vanaf 1 juli 2016 zal de Ziektewet-uitkering worden verhaald op de werkgever.
 • Aanpassing arbeidsduur: de verplichting voor werkgevers om in te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren vervalt.
 • Ontslagvolgorde bij reorganisatie: vanaf januari 2016 worden ook werkgevers in de publieke sector verplicht om AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Deze regel geldt al voor de private sector.

 

Bron: Rijksoverheid

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.