soderberg-web-07
23-11-2015

Klijnsma geeft mensen met een beschikbare premieregeling meer keuze

Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst moeten zelf een afweging kunnen maken tussen een vast of een flexibel pensioen. Staatssecretaris Klijnsma heeft daartoe 23 november het wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkering’ ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2016.

Toelichting Klijnsma
"Het gaat er om dat mensen zelf kunnen kiezen. Daarbij moet natuurlijk wel worden voorkomen dat er ongewenste beleggingsrisico’s worden genomen waardoor de pensioenvoorziening in gevaar kan komen. Daarom dit wetsvoorstel."

Rentestand
Ongeveer 1 miljoen mensen hebben een premie- of kapitaalovereenkomst. Dit aantal neemt de laatste jaren snel toe. Op dit moment zijn deze mensen verplicht hun opgebouwde kapitaal op de pensioendatum om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen.
Bij de keuze voor een variabele pensioenuitkering fluctueert de uitkering na ingang mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het resultaat op sterfte. Dit maakt de pensioenuitkering minder afhankelijk van de rentestand op de pensioeningangsdatum. De huidige historisch lage rente vertaalt zich op dit moment in lage pensioenen.

Afweging
Het wetsvoorstel van Klijnsma biedt deze deelnemers de keuze tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie. Deze keuzemogelijkheid stelt deelnemers in staat zelf een afweging te maken tussen de hoogte van het pensioen en de daaraan verbonden risico’s.
Na de tijdelijke pensioenknip, moet dit een meer definitieve oplossing zijn voor het probleem van de (zeer) lage pensioenuitkomsten, waarmee de betreffende deelnemers de afgelopen jaren worden geconfronteerd.
Anders dan geldt in de opbouwfase, zal in de uitkeringsfase niet de mogelijkheid worden geboden aan de (gepensioneerde) deelnemer om zelf het beleggingsbeleid over te nemen. De Pensioenuitvoerder blijft hiervoor verantwoordelijk en dient hierbij de zogenaamde “prudent person”-regel in acht te nemen.

Aanpassing pensioenwet
Om alle deelnemers aan pensioenregelingen gebaseerd op een premie- of kapitaalovereenkomst in dit opzicht gelijk te behandelen, wordt artikel 80 van de Pensioenwet aangepast. Pensioenfondsen worden namelijk verplicht om mee te werken aan een waardeoverdracht op de pensioendatum (het “pensioenshoppen”). Momenteel geldt een dergelijke verplichting alleen voor verzekeraars en PPI’s.

Risico's spreiden en delen
Het kapitaal van mensen die kiezen voor een variabel pensioen kan na de pensioendatum gedeeltelijk doorbelegd blijven. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij een variabel pensioen de financiële mee- en tegenvallers in de tijd te spreiden en om risico’s collectief te delen.

Klik hier voor het "Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering (incl Memorie van Toelichting)"

Bron: Rijksoverheid

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.