soderberg-web-07
05-02-2015

Kamervragen over opbouwpercentages CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) publiceerde op 23 januari 2015 een nieuwe Vraag & Antwoord. Daarin breidt het CAP de tabel met opbouwpercentages voor een pensioenregeling met een pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar uit met een pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling van 66 11/12 jaar! 

Opbouwpercentages bij pensioendata vóór 67 jaar
Sinds 1 januari 2015 is de jaarlijkse pensioenopbouwruimte voor ouderdomspensioen beperkt tot ten hoogste 1,875% voor middelloonregelingen en ten hoogste 1,657% voor eindloonregelingen. Het uitgangspunt daarbij is een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Voor pensioeningangsdata vóór 67 jaar publiceerde het CAP in de loop van 2014 (actuarieel herrekende) percentages. Aan die percentages voegde het CAP op 23 januari 2015 een extra percentage toe: een percentage voor de pensioenleeftijd van 66 11/12. De jaarlijkse pensioenopbouwruimte voor ouderdomspensioen behorende bij die leeftijd wordt dan beperkt tot ten hoogste 1,863% voor middelloonregelingen en ten hoogste 1,646% voor eindloonregelingen.

Conclusie die hieruit getrokken zou kunnen worden, is dat als de pensioenrichtleeftijd de eerste dag van de maand is waarin een werknemer de 67ste verjaardag bereikt, het pensioen een fractie bovenmatig zou kunnen zijn. Dit zou betekenen dat nagenoeg alle middelloon- en eindloonpensioenregelingen met terugwerkende kracht opnieuw aangepast zouden moeten worden naar óf een pensioenrichtleeftijd van de 67-ste verjaardag, óf een opbouwpercentage gebaseerd op 1,863% (middelloon) of 1,646% (eindloon).

Kamervragen
Imiddels heeft kamerlid Lodders (VVD) al vragen gesteld over de premiepercentages bij een lagere pensioenleeftijd. Zij stelt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën de volgende vragen over de premiepercentages bij een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar:

  • Bent u bekend met het door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst gepubliceerde antwoord op vragen over de pensioenrichtleeftijd onder de 67 jaar?
  • Betekent dit antwoord dat sociale partners en vervolgens pensioenuitvoerders alle pensioenregelingen, die een pensioeningangsdatum kennen van de eerste van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt, in combinatie met een opbouwpercentage van 1,875 (middelloon) of 1,657 (eindloon), moeten aanpassen?
  • Hoeveel van dergelijke regelingen bestaan er?
  • Klopt het dat dit standpunt niet direct voortvloeit uit de wijzigingen van het Witteveenkader? Als het niet uit het wetsvoorstel “Witteveenkader” komt, wanneer is dit dan besloten? En betekent dit dan, dat er nu een extra (na de herberekening die wel voortvloeit uit het Witteveenkader) herberekening gemaakt moet worden?
  • Bent u met de VVD eens dat dat de opbrengst van de actuariële korting naar 66 11/12 jaar (0,012 % per jaar) niet opweegt tegen de kosten die gemoeid zijn met een aanpassing en de verwerking daarvan in de administratie?
  • Kunt u aangeven wat het effect is op de pensioenuitkering van deze korting voor iemand met een modaal inkomen?
  • Bent u bereid om op pragmatische gronden toe te staan dat bij pensioenregelingen, die een pensioeningangsdatum kennen van de eerste van de maand waarin de deelnemer de 67-jarige leeftijd bereikt, mag worden uitgegaan van de in artikel 18a, eerste en tweede lid Wet LB 1964 genoemde opbouwpercentages door dergelijke pensioenregelingen op basis van artikel 19d Wet LB 1964 aan te wijzen als zuivere pensioenregelingen? Zo nee, bent u dan bereid de wet te wijzigen zodat onnodige kosten bij pensioenuitvoerders vermeden kunnen worden?

 Het is nu wachten op de antwoorden. Natuurlijk houden wij u op de hoogte.

Ook interessant

Onze oplossingen

FinTech

Tools ter ondersteuning van vrijwel alle aspecten van de financiële adviespraktijk.

RiskProfiler

Tool om voor werknemer / deelnemer risicocapaciteit en risicobereidheid te bepalen.

Persoonlijke uitleg en advies

Persoonlijk financieel gesprek met deskundig adviseur, om zelf financiële regie te nemen.

Personeelstraining

Inloggen op werknemersportal voor pensioeninzicht en financiële vooruitzichten.

Personeels-communicatie

Het maken en uitvoeren van communicatie richting gesprekspartners.